Zarządzanie finansami i jakością w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia w zakresie:

 • zarządzania finansami:
  • pokazanie uczestnikom, jak prawidłowo rozliczać, analizować oraz realizować cele finansowe w przedsiębiorstwie;
  • zapoznanie się z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, przydatnymi w codziennej pracy;
  • poznanie wiedzy i umiejętności z zakresu prognozowania sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. 
 • zarządzania jakością: 
  • poznanie podstawowych zasad tworzenia systemów zarządzania jakością;
  • umiejętność ustalania priorytetów, przeprowadzania audytów wewnętrznych w firmie oraz doboru ludzi do realizacji
   wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie;
  • uczestnicy poznają oczekiwania społeczne oraz wymogi rynkowe odnośnie podnoszenia jakości w przedsiębiorstwie.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Ma wiedzę na temat interpretacji i analizy różnego typu dokumentacji finansowej.
 2. Zna i rozumie bilans wraz z polityką rachunkowości oraz inne zestawienia finansowe.
 3. Wie, jak na podstawie różnych dokumentów prognozować zmiany sytuacji finansowych.
 4. Przeprowadza prognozę sytuacji finansowych na następne lata.
 5. Potrafi tworzyć plany finansowe na podstawie tworzonych analiz.
 6. Proponuje nowe rozwiązania w tym wprowadzenie elementów innowacyjnych, bądź zmiany procesowe, dzięki którym wzrasta jakość dóbr lub świadczonych usług.
 7. Zna podstawowe zasady tworzenia systemów zarządzania jakością np. Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 8. Zna podstawowe efekty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne wdrażania zarządzania jakością w organizacji.
 9. Potrafi przeprowadzić ewaluację dokonanych wdrożeń i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość.
 10. Identyfikuje podstawowe zjawiska i procesy w organizacji również w perspektywie długookresowej.