Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne w firmie.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie optymalnego
wykorzystywania posiadanych zasobów i możliwości rozwoju na tle konkurencji. Kadra zarządzająca uzyska wiedzę, w jaki sposób tworzyć strategie i wizje firmy. Szkolenie umożliwi uczestnikom
opracowanie planu sukcesji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem eliminacji barier i ciągłości realizowanych procesów. Ponadto, kursant zdobędzie umiejętności określenia rynku docelowego w ramach
swojej firmy, będzie potrafił dobrać odpowiednie kanały komunikacji dla klienta, a także określić nowe kompetencje w ramach nowego modelu biznesowego.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Potrafi przygotować plan działania.
  2. Zidentyfikuje szanse rynkowe oraz dopasuje działania wizerunkowe do specyfiki firmy, poprzez ocenę potencjału rynku.
  3. Zna metody i narzędzia analizy strategicznej rynku i konkurencji tj. SWOT, PEST, 5 sił Portera, makrooteczenia, grup strategicznych oraz potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.
  4. Umie dokonać analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody.
  5. Potrafi sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa oraz opracować plan sukcesji w przedsiębiorstwie.
  6. Rozumie złożoność zjawisk ekonomicznych i społecznych.
  7. Jest odpowiedzialny za przyszłość przedsiębiorstwa – rozumie swoją rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  8. Postrzega konieczność ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprzez sukcesję.