Zarządzanie projektem unijnym w perspektywie 2014-2020

Czas szkolenia: 8h

Harmonogram szkoleń:

  1. Podstawy wdrażania funduszy unijnych
  2. Źródła finansowania projektów
  3. System SL 2014
  4. Dokumentacja niezbędna do przygotowania
  5. Kwalifikowalność kosztów
  6. Wnioski o płatność
  7. Kontrola i zarządzanie
  8. Trwałość operacji
  9. Problemy napotykane w projekcie

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zarządzania projektem unijnym współfinansowanym ze środków EFS i EFRR