Szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych

Czas szkolenia: 16h

Harmonogram szkoleń:

Część 1. – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020

 • Analiza funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020
 • Programy Operacyjne:
 • Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ).
 • Inteligentny Rozwój (POIR).
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 • Polska Cyfrowa (PO PC).
 • Polska Wschodnia (PO PW)
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach.
 • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie.
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.
 • Źródła informacji o funduszach europejskich.
 • Analiza systemu oceny i wyboru projektów.

 

Część 2. – WYPEŁNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

I – Biznes Plan

 • Przygotowanie „krok po kroku” wniosku i biznes planu przykładowego przedsięwzięcia
 • Identyfikacja potrzeb.
 • Definiowanie celów projektu,
 • Określanie wskaźników na poziomie produktu i rezultatu.
 • Uzasadnienie planowanej inwestycji.
 • Harmonogram działań.
 • Budżet projektu.
 • Określenie źródeł finansowania inwestycji.
 • Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji.
 • Konstruowanie bilansu.
 • Konstruowanie rachunku zysków i strat.
 • Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow).
 • Analiza wskaźnikowa projektu.
 

II – Studium wykonalności

 • Cele projektu.
 • Analiza wykonalności i analiza opcji.
 • Wykonalność techniczno-technologiczna.
 • Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
 • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu,
 • Podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów,
 • Analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i
 • wycena).
 • Analiza finansowa projektów:
 • Założenia do analizy finansowej,
 • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
 • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
 • Wskaźniki FNPV i FRR,
 • Analiza trwałości finansowej projektu.
 • Analiza ekonomiczna projektów:
 • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
 • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
 • Analiza kosztów i korzyści,
 • szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu,
 • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego DGC),
 • Analiza wielokryterialna.
 • Analiza ryzyka projektu:
 • Analiza wrażliwości,
 • Analiza ryzyka.
 • Promocja projektu unijnego.
 • Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.
 • Wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
 • Kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy.
 • Jak przebiega kontrola projektu – analiza krok po kroku przebiegu kontroli.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

 

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • Samodzielnego przygotowania projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 • Poznają narzędzia i metody samodzielnej analizy projektu
 • Potrafią zakwalifikować projekt do właściwego programu i działania,
 • logiki projektowej,
 • analizy projektu pod kątem możliwości zakwalifikowania wydatków do kosztów kwalifikowanych