Pozyskiwanie funduszy unijnych przez MŚP

Czas trwania: 20h – 3 dni

Harmonogram szkoleń:

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu
  • Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
  • Obowiązek i terminy przechowywania dokumentów
  • Zasady opisywania dokumentów
 2. Zasady kwalifikowalności wydatków
  • Ramy czasowe kwalifikowalności
  • Zasięg geograficzny kwalifikowalności
  • Zasady ponoszonych wydatków
  • Zakaz podwójnego finansowania
 3. Kategorie kosztów kwalifikowalnych
  • Zakup środków trwałych
  • Amortyzacja środków trwałych
  • Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki
  • Działania informacyjno- promocyjne
  • Koszty pośrednie
  • Koszty personelu
 4. Przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej
  • Terminy składania wniosku o płatność
  • Rodzaje wniosków o płatność
  • Załączniki do wniosków o płatność
  • Przygotowanie pism do Urzędu
  • Błędy w dokumentacjach
 5. Wniosek o płatność w systemie SL
  • Obsługa systemu informatycznego
  • Logowanie do systemu SL
  • Omówienie pól sprawozdawczych
  • Przygotowanie wniosku o płatność

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym rozliczaniem, księgowaniem i realizacją projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 1. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną z obsługi systemu SL2014, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach związanych z realizowanym projektem, prawidłowego kompletowania dokumentów sprawozdawczych, oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.