Pozyskiwanie funduszy unijnych przez MŚP

Czas trwania: 8h – 1 dzień

Harmonogram szkoleń:

 1. Wprowadzenie
  • Wprowadzenie- czym są dotacje unijne?
  • Jak dzielimy dotacje?
  • Kto przyznaje dotacje?
  • Programy krajowe i regionalne
  • Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w projektach
 2. Programy unijne
  • Charakterystyka programów unijnych
  • Dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Dotacje z Lokalnych Grup Działania
 3. Harmonogram naborów
 4. Kryteria wyboru projektów
  • Kryteria formalne
  • Kryteria merytoryczne
  • Weryfikacja kryteriów
  • Punktacja
 5. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji
  • Wniosek o dofinansowanie
  • Studium Wykonalności
  • Biznes Plan
  • Analiza finansowa
  • Załączniki

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do skonstruowania wniosku o dotacje unijne. Na szkoleniu uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat dostępnych Funduszy Unijnych w latach 2014-2020 ich rodzaje, programy, gdzie szukać informacji na ich temat, jak ubiegać się o środki z budżetów unijnych, w jaki sposób ocenić szanse uzyskania finansowania,  oraz jak opracować dokumentacje