Zarządzanie finansami i jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie firmą Czas szkolenia: 8h Harmonogram szkolenia: Istota zarządzania strategicznego Zarządzanie techniczne, Zarządzanie ekonomiczno- finansowe, Zarządzanie potencjałem pracy, Zarządzanie kulturą organizacyjną Strategia organizacji Misja i wizja firmy Model strategii Cele strategiczne Zadania praktyczne Etapy przygotowania strategii Analiza SWOT Zasady zarządzania strategicznego   Cele: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania w firmie. Uczestnicy uzyskają […]

Skuteczność Menedżerska. Rozwiązywanie konfliktów.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji z zakresu rozróżniania konfliktów konstruktywnych i destruktywnych, charakteryzowania różnych sposobów reakcji na konflikt, a także wskazania plusów i minusówdanej reakcji. Uczestnik dowie się także jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu, zidentyfikuje przyczynę konfliktu oraz wskaże krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Generuje różne alternatywy rozwiązania […]

Zarządzanie zmianą, jako proces przemian w zarządzaniu firmą

Celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich w zakresie wiedzy z zarządzania zmianą oraz podstawowych czynników sukcesu. Uczestnik zaznajomi się z zasadami i narzędziami zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie oraz zrozumie rolę zarządzania.  Po skończonym szkoleniu uczestnik: Definiuje kierunki i skutki planowanych zmian. Ocenia gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian. Identyfikuje przyczyny różnych reakcji wobec […]

Określanie celów i priorytetów

Celem szkolenia jest ukierunkowanie uczestników na definiowanie i realizowanie celów i priorytetów, w celu zwiększenia wydajności działania całego przedsiębiorstwa, szybsze i efektywniejsze realizowanie zleceń i dostarczanie usług. Skutkiem tych działań jest zmniejszenie czasu realizacji zleceń (o ok 1 dzień) oraz zwiększenie zadowolenia klientów, któreprzełoży się na nowe pozytywne oceny przedsiębiorstwa (na stronie internetowej lub w mediach […]

Efektywne zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i uprawnień

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat czynnikówmających znaczenie dla złożoności i trudności zadań oraz identyfikowania różnorodnych zasobów indywidualnych i organizacyjnych, potrzebnych do realizacji zadań. Uczestnik dowie się, jakie znaczenie madelegowanie uprawnień dla całego procesu, a także prawidłowo oceni czas niezbędny do wykonania określonego zadania.  Po skończonym szkoleniu uczestnik: Przekazuje uprawnienia biorąc pod uwagę kompetencje […]

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne w firmie.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie optymalnegowykorzystywania posiadanych zasobów i możliwości rozwoju na tle konkurencji. Kadra zarządzająca uzyska wiedzę, w jaki sposób tworzyć strategie i wizje firmy. Szkolenie umożliwi uczestnikomopracowanie planu sukcesji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem eliminacji barier i ciągłości realizowanych procesów. Ponadto, kursant zdobędzie umiejętności określenia rynku docelowego w ramachswojej firmy, będzie potrafił dobrać […]

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Celem szkolenia jest poznanie skutecznych metod motywowania pracowników oraz kadry kierowniczej. Oddziaływanie na ich postawy oraz zachowania bezpośrednio wpływa na realizację wszystkich postawionych przez firmę celów, osiąganie dobrych wyników oraz zwiększenie jakości pracy. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności z zakresu analizy potrzeb organizacji i pracowników. Ponadto, poznają metody skutecznego kierowania zespołem, delegowania zadań wraz z ich […]

Innowacja kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu: innowacyjności, regulacji prawnych i jej ochrony, a także na temat zasad oraz technik analizy kosztów i zysków wprowadzanych innowacji. Ponadto poznają techniki twórczego myślenia oraz dowiedzą się, jak stosować zasady zarządzania zmianą w organizacji. W zakresie umiejętności, nauczą się poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa […]

Zarządzanie procesami w biznesie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zasad podejścia procesowego do zarządzania, opisu cyklu procesowego w organizacji oraz definiowania procesów. Uczestnik posiądzie wiedzę o cechach i parametrach procesów, pozna zasady podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem. Nauczy się także, jak zidentyfikować procesy w organizacji, które z nich są najważniejsze i kluczowe. Dodatkowo nauczy się zaplanowywać procesy kontroli […]