Nabór Województwie Świętokrzyskim

Właściciele mikroprzedsiębiorstw w Województwie Świętokrzyskim, informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka obejmującej Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi jednoetapowy konkurs,
w którym można ubiegać się o pomoc de minimis do 200.000,00 zł.

Które mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie?

– mikroprzedsiębiorstwa posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
– mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu;
– mikroprzedsiębiorstwa, które nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

Jakie typy projektów będą brane pod uwagę w konkursie?

– inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
-dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, gdzie
maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu może wynieść 200 000,00 zł

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 29.04. 2019 r.- 29.07. 2019 r.

Zainteresowanych szczegółami projektu zapraszamy do kontaktu tel. 888 677 422