Kształcenie zawodowe młodzieży

Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje nabór wniosków w ramach realizacji Działania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać
w czasie 27.02.2019 r. – 29.03.2019 r.

Kto może starać się o wsparcie finansowe?

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową

Na co można uzyskać dofinansowanie?

– staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
– praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;
– realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
– doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia, jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu);
– wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
– podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu;
– projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie;
– projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego;
– tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:
a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;
b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach

Jaka jest wielkość dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 90%, gdzie pozostałe 10% środków jest wymagane, jako wkład własny ze strony wnioskodawcy.

Zainteresowanych szczegółami projektu zapraszamy
do kontaktu tel. 888 677 422