Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów sportowych Czas szkolenia: 7h Harmonogram szkoleń: Jak dzielimy dotacje? Kto przyznaje dotacje? Koszty kwalifikowalne Programy dla klubów Dotacje z MSIT Program KLUB Infrastruktura sportowa Infrastruktura szkolna Dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Granty Dotacje lokalne Dotacje z Urzędu Miasta Jak przygotować wniosek Warunki formalne i merytoryczne Gdzie składamy wnioski Problemy podczas przygotowywania wniosków […]

Zarządzanie projektem unijnym w perspektywie 2014-2020

Zarządzanie projektem unijnym w perspektywie 2014-2020 Czas szkolenia: 8h Harmonogram szkoleń: Podstawy wdrażania funduszy unijnych Źródła finansowania projektów System SL 2014 Dokumentacja niezbędna do przygotowania Kwalifikowalność kosztów Wnioski o płatność Kontrola i zarządzanie Trwałość operacji Problemy napotykane w projekcie   Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zarządzania projektem unijnym współfinansowanym ze […]

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez MŚP

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez MŚP Czas trwania: 8h – 1 dzień Harmonogram szkoleń: Wprowadzenie Wprowadzenie- czym są dotacje unijne? Jak dzielimy dotacje? Kto przyznaje dotacje? Programy krajowe i regionalne Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w projektach Programy unijne Charakterystyka programów unijnych Dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje z Narodowego Centrum Badań […]

Rozliczanie, księgowanie i realizacja projektów unijnych w perspektywie 2014-2020

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez MŚP Czas trwania: 20h – 3 dni Harmonogram szkoleń: Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Obowiązek i terminy przechowywania dokumentów Zasady opisywania dokumentów Zasady kwalifikowalności wydatków Ramy czasowe kwalifikowalności Zasięg geograficzny kwalifikowalności Zasady ponoszonych wydatków Zakaz podwójnego finansowania Kategorie kosztów kwalifikowalnych Zakup środków trwałych Amortyzacja […]